Association of Logopedists of Serbia – Prvo Srpsko Logopedsko Društvo

PROGRAM II KONGRES LOGOPEDA

PROGRAM RADA II KONGRES LOGOPEDA SRBIJE 2015

Preuzmite: PROGRAM KONGRES logopeda


15. MAJ 2015. PETAK

Kongresna sala Hotela „Park“, Njegoševa 2

15:00-17:00 REGISTRACIJA UČESNIKA

17:00 OTVARANJE SKUPA


 

PLENARNI DEO


17:20-17:40 DIFERENCIJALNE KARAKTERISTIKE JEZIČKIH POREMEĆAJA KODDECE
Prof. dr Mile Vuković – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Republika Srbija

17:40-18:00 SVRHA KLASIFIKACIJE I DIJAGNOSTIČKI KONCEPTTERMINOLOGIJA RAZVOJNIH JEZIČNIH TEŠKOĆA
Dr sci. Katarina Pavičić Dokoza – Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Hrvatsko logopedsko društvo, Zagreb, Republika Hrvatska

18:00-18:20 IMA LI POTREBE ZA LOGOPEDSKOM DIJAGNOSTIKOM PRIJETREĆE GODINE
Prof. dr Draženka Blaži – Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Hrvatsko logopedsko društvo, Zagreb, Republika Hrvatska

18:20-18:40 HIPERPOLIGLOTIZAM AUTISTIČKIH SAVANATA
Prof. dr Nenad Glumbić – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Republika Srbija

18:40-19:00 MEDICAL GENETICS AND ITS IMPLEMENTATION IN SPEECH,LANGUAGE AND HEARING DISORDERS
Prof. dr Vladimir Trajkovski – Filozofski fakultet, Univerzitet “Sv. Ćirilo i Metodije”, Skoplje, Republika Makedonija

19:00 – 19:20 DISKUSIJA

19:20 – 20:00 KOKTEL

20:00 – 21:00 „ŽAK ILI POKORNOST“
Dramska predstava mladih sa govornim teškoćama


 

16. MAJ 2015. SUBOTA


 

TEMA: PREVENCIJA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA RAZVOJNOGDOBA


 

10:30 – 10:50 PREVALENCA GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA PREDŠKOLSKEDOBI
Una Umićević, Marija Ljubić

10:50 – 11:00 DISKUSIJA


 

TEMA: TRETMAN GOVORNOJEZIČKIH POREMEĆAJA RAZVOJNOGDOBA


 

11:00 – 11:20 TEHNIKA (MIG) MODULACIJA INTONACIJE GLASA U TERAPIJIPOREMEĆAJA FLUENTNOSTI
Nataša Labović Obradović
11:20 – 11:40 PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA SOPSTVENI GOVORKRAĆIPUT DO FLUENTNOSTI
Vesna Borota

11:40 – 12:00 ULOGA RODITELJA U TRETMANU DECE SA RAZVOJNIMGOVORNOJEZIČKIM POREMEĆAJIMA
Sanja Dimoski

12:00 – 12:20 PARALELA RAZVOJNIH NIVOA I TERAPIJSKIH MILJOKAZA DIRFLOORTIME PRISTUPA
Ivana Vujičić, Milica Vakić, Milica Gajić

12:20 – 12:40 KOMPARATIVNA ANALIZA TERAPIJSKIH POSTUPAKA UTRETMANU VERBALNOG PONAŠANJA DECE SA AUTIZMOM
Bojana Drobnjak, Neda Milošević


 

PAUZA 12:40 – 13:10


 

13:10 – 13:30 RANA LOGOPEDSKA INTERVENCIJA I ORALNO MOTORNATERAPIJA
Milica Vakić, Ivana Vujičić, Sanja Popović, Marija Lukić

13:30 – 13:50 PRIMENA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA U TRETMANUPOREMEĆAJA GUTANJA
Mirna Zelić, Neda Milošević, Dragan Čauševac

13:50 – 14:10 PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA U TRETMANULATERALNOG SIGMATIZMA
Neda Milošević, Prof.dr Mladen Heđever, Bojana Drobnjak

14:10 – 14:30 UVOĐENJE VISOKOTEHNOLOŠKIH SREDSTAVA KOMUNIKACIJEKOD DJECE SA SLOŽENIM KOMUNIKACIJSKIM POTREBAMA
Amela Mujanić

14:30 – 14:50 LOGOPEDSKA MASAŽA
Ana Đorđević, Neda Milošević, Tamara Tripković

14:50 – 15:00 DISKUSIJA

PAUZA ZA RUČAK 15:00 – 16:30


 

PROMOCIJA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA


 

16:30 – 16:50 SINAPSA EDICIJA
Nataša Barišić-Ciganović, dipl. psih.

16:50 – 17:10 LOGOPRAKTIKUM FONEMA K FONEMA G
Dragana Đenopoljac, Danijela Rodić

17:10 – 17:30 LJUBAV, PLJUSAK I PLJESKAVICE
Mirna Zelić


SLOBODNE TEME


17:30 – 17:50 REHABILITACIJA GLASA I GOVORA NAKON UGRADNJEGOVORNIH PROTEZA
Arbutina Tanja, Rajko Jović, Mila Veselinović, Danijela Dragičević

17:50 – 18:10 LOGOPEDSKA PROTETIKA
Tamara Tripković, Neda Milošević, Ana Đorđević

18:10 – 18:30 SUPPORTING MODEL FOR SPECIAL NEEDED CHILDRENVOLUNTEER IMPORTANCE
Vesna Tokic, Sonja Omerzo

18:30 – 18:50 NEOPHODNOST IZRADE PROTOKOLA ZA EVALUACIJU,DIJAGNOSTIKU I TRETMAN DECE SA GOVORNOJEZIČKIM POREMEĆAJIMA
Svetlana Torbica Marinković, Kristina Petković Šulović, Marina Ranđelović

18:50 – 19:00 DISKUSIJA

SVEČANA VEČERA 20:30h

Mali vrabac – Skadarlija, Skadarska 34, 11000 Belgrade, Serbia


 

17. MAJ 2015. NEDELJA


 

POSTER PREZENTACIJA


 

10:40 – 11:00h

UČESTALOST POJEDINIH TIPOVA MOTORIČKIH GOVORNIH POREMEĆAJAKOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
Nada Prica Obradović, Gordana Čolić, Mirjana Kosanović

UČESTALOST POJEDINIH FORMI CEREBRALNE PARALIZE KOD DECE
Nada Prica Obradović, Gordana Čolić, Olivera Milinković

ZATVARANJE SKUPA 11:00 – 11:30

 

Partner II Kongresa logopeda Srbije
Spry_Logo_for_Web_Blue280